مزایای گواهینامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای:

 

1- داشتن اعتبار بین المللی گواهی نامه توسط سازمان بین المللی طبقه بندی مشاغل (isco ).

2- داری اعتبار به منظور احراز صلاحیت حرفه ای در بخش های مختلف.

3- احتساب ساعات آموزشی به عنوان سنوات تجربی در کارگاه های مشمول طرح طبقه بندی مشاغل.

4- قابلیت تطبیق با برخی واحد های درسی آموزش و پرورش به منظور کسب مدرک دیپلم در رشته های کار دانش.

5- امکان برخورداری از تسهیلات خود اشتغالی و کارافرینی نزد بانک ها بر اساس ضوابط مربوط.

6- اولویت در صدور  پروانه کسب.